อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563


ชื่อกิจกรรม อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 18-21 ส.ค. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 Module ที่ 3 วันที่ 14-17 ก.ค. 2563

หมายเหตุ

1. รายละเอียดกำหนดการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2. ขอให้นำ Notebook เพื่อใช้ในการอบรมในครั้งนี้

วิทยากร

Kathryne Wright, FHEA, Associate Head of Academic and Professional Development และ Andrew Hudson, Higher Education Academy Consultant

วันที่จัด/เวลา 18-21 มิ.ย. 2563 / 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop