การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
รุ่นที่ 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
Principal Fellow (1 คน)
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
Senior Fellow (28 คน)
1 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6 รศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ
8 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
10 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
11 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
12 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
13 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
14 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชานิติศาสตร์
15 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
17 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
19 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
20 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
21 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ
22 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์
25 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
26 อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 รศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
28 รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
Fellow (31 คน)
1 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2 ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4 รศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6 ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
7 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
8 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
9 ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
10 อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
12 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
13 ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
15 ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
16 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
17 อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18 อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
19 ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20 ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21 รศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
22 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล สำนักวิชาการจัดการ
23 รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
24 ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
26 ผศ.ดร.วรัญญู วรชาติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
27 อาจารย์ ดร.สุวรรณา มูเก็ม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
29 รศ.ดร.น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
30 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
31 ผศ.สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์