เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
1.2 สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการเรียนการสอนของอาจารย์
2. สนับสนุนงานหลักสูตร
2.1 สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.2 สนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและการประชุม

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้กำหนดวัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน

(1) จัดกระบวนการในการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง
(2) ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
(3) สนับสนุนในการทำวิจัยทางด้านการเรียนการสอนของอาจารย์
2.งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) สร้างความเข้าใจให้กับสำนักวิชาด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
(3) นำเสนอ ติดตามการรับทราบ และรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
3.งานธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) พัฒนาระบบการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนการสอนที่เป็นเลิศ (Teaching Excellence) ทั้งในด้านผู้สอน นักศึกษา และระบบนิเวศ (Eco-system) การเรียนการสอนและอื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับนานาชาติ และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
2. พัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ตามหลักการ Outcome-based education พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและมีจุดเด่นสามารถดึงดูดผู้เรียนได้ โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต หลักสูตรมีพลวัต มีความเข้มแข็ง และปรับใช้ในอนาคตได้
3. สนับสนุนการทำวิจัยทางด้านการเรียนการสอน
เป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน กำหนดขึ้นภายใต้กรอบของแต่ละงาน โดยงานพัฒนาการเรียนการสอน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ ส่วนงานธุรการ มีเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาและบริหารวิชาการ อย่างเต็มศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ กำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน กำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย

1.ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
(1) จัดกระบวนการในการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง
(2) ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
(3) สนับสนุนในการทำวิจัยทางด้านการเรียนการสอนของอาจารย์


2.ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) สร้างความเข้าใจให้กับสำนักวิชาด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
(3) นำเสนอ ติดตามการรับทราบ และรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

3.ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) พัฒนาระบบการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ

อาคาร C ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673790 อีเมล cilt@mail.wu.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Top