สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามปีงบประมาณ


รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ ปีงบประมาณ 2566

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา สาขาวิชา หลักสูตร ความเชี่ยวชาญ รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง
1 อาจาย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา (Biomechanics in Sport)

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
2 อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

-

โครงการพิเศษฯ 16 ก.พ. 2566
3 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ -

กายวิภาคศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์

โครงการพิเศษฯ 11 เม.ย. 2566
4 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 11 เม.ย. 2566
5 อาจารย์ พญ.ตระการตา เอียดประพาฬ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

-

โครงการพิเศษฯ 23 พ.ค. 2566
6 พญ.วรารี ศรียุทธไกร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 6 มิ.ย. 2566
7 อาจารย์ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

- กายวิภาคศาสตร์และแพทย์แผนไทยประยุกต์
- การประเมินผลของสารสกัดสมุนไพรต่อ sexual behaviors, neuroendocrine, andrology, และ ปัจจัยความสมบูรณ์พันธุ์ในระดับโมเลกุลในสัตว์ทดลอง

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
8 ผศ.ดร.งามรยุ งามดอกไม้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์, เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การวิจัยทางคลินิก
Pharmaceutical Chemistry and Natural Products,
Essential oil,
GCMS(headspace technique),
Anti-cellulite model,
Cell culture 3T3-L1,
Clinical trial for cellulite treatment

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
9 อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 มิ.ย. 2566
10 อาจารย์ พญ.กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แพทยศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 มิ.ย. 2566
11 อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

-

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
12 รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 1. Antibody and Immunoassay
2. Natural Products and Phytochemical analysis
3. Green extraction and analysis
4. Plant tissue culture
1 21 ธ.ค. 2565
13 รศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข :
- Molecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
- Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
2 3 ต.ค. 2565
14 ผศ.กันต์ฤทัย สังฆะโน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
15 อาจารย์นัจมีย์ อดุลยรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 7 มิ.ย. 2566
16 อาจารย์กรกนก วัฒนา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2566
17 อาจารย์อังคณา ช่วยชัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

cancer epidemiology, population-based analysis

โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
18 อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม -

เภสัชบำบัด (pharmacotherapy)

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2566
19 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร -

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
20 อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
21 อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ เควด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
22 อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Causal Artificial Intelligence, Complex Event Processing

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
23 อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

Artificial Intelligence, Deep learning, Personalization, Information Retrieval

โครงการพิเศษฯ 15 พ.ค. 2566
24 อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 23 ส.ค. 2566
25 อาจารย์ ดร.เจิ่น อัน ตวน สำนักวิชาสารสนทเศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
26 อาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน ส.บ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์

Epidemiology; Research Methodology; Community Health Diagnosis

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
27 อาจารย์กิตติทัต สุดชู สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-

โครงการพิเศษฯ 7 ก.ย. 2565
28 อาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การออกแบบและตรวจวัดการระบายอากาศ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การตรวจวัดและควบคุมการอันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
29 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Malaria and Biochemistry 1 21 ธ.ค. 2565
30 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 1 24 ก.พ. 2566
31 ผศ.ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2565
32 อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,กายภาพบำบัดทางการกีฬา

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2565
33 ผศ.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์

โครงการพิเศษฯ 15 ก.ย. 2565
34 อาจารย์อิมรัน สะมะแอ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 25 ส.ค. 2565
35 ผศ.ดร.กันตพิชญ์ กองพล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 3 ส.ค. 2565
36 อาจารย์ ดร.อุดม เหลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

-

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
37 อาจารย์กรกนก ขูทก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

-

โครงการพิเศษฯ 4 ก.ค. 2566
38 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

Hematology

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2565
39 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โครงการพิเศษฯ 12 ธ.ค. 2565
40 อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม - - โครงการพิเศษฯ 1 ส.ค. 2566
41 อาจารย์นริสา น้อยทับทิม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
42 ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Sports Science ,SportsTraining, Exercise for Health, วิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
43 อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

English language teaching

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
44 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

-

โครงการพิเศษฯ 31 ส.ค. 2566
45 อาจารย์หมิงเหว่ย หวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
46 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : Concrete structures, Composite materials, Construction innovation, Strengthening of concrete structures. 4 15 พ.ย. 2565
47 ผศ.กฤต ฝันเซียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ -

-

โครงการพิเศษฯ 9 ธ.ค. 2565
48 ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ - - โครงการพิเศษฯ 21 ส.ค. 2566
49 รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ทางด้าน เช่น กลศาสตร์ อากาศพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ เป็นต้น
2. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : ทดสอบตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี (XRD XRF และ TXRF)
3. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : พัฒนาแบบจำลองอะตอมและโมเลกุลเพื่อการเรียนการสอน
4. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : ออกแบบบทเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ร่วมสมัยทางด้านฟิสิกส์ยุคใหม่ เช่น บทเรียนห้องปฏิบัติการทางไกล บทเรียนกับการทดลองแนววิทยาศาสตร์พลเมือง เป็นต้น
5. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การทดสอบด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี (XRD XRF และ TXRF)
6. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ด้วยอุโมงค์ลมอัตราเร็วต่ำ
7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การวิจัยในห้องเรียนและการวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา
2 15 พ.ย. 2565
50 อาจารย์ ดร.เชฏฐพร สุจิตะพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล -

-

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
51 รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

Inflationary Cosmology

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2566
52 อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 28 มี.ค. 2566
53 ผศ.ดร.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 10 พ.ค. 2566
54 อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -

-

โครงการพิเศษฯ 19 ก.ค. 2566
55 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

-

โครงการพิเศษฯ 1 ส.ค. 2566
56 ผศ.สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์การตีความ ทฤษฎีวิพากษ์ มาร์กซิสม์ตะวันตก สังคมวิทยาคลาสสิค

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
57 อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
58 อาจารย์ ดร.ฟิลิป แรนเดล แรนเดล คาร์ดิน สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
59 อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 23 ส.ค. 2566
60 อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 20 ก.ย. 2566
61 อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) สำหรับงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 12 ต.ค. 2565
62 ผศ.ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 14 ต.ค. 2565
63 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 17 ต.ค. 2565
64 อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
65 อาจารย์ ดร.มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

-

โครงการพิเศษฯ 29 พ.ย. 2565
66 อาจารย์ณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา -

International Business Management (Foreign Direct Investment, International Marketing)

โครงการพิเศษฯ 13 ก.พ. 2566
67 ผศ.ดร. กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โครงการพิเศษฯ 14 มี.ค. 2566
68 อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 7 ส.ค. 2566
69 อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป การศึกษาทั่วไป -

-

โครงการพิเศษฯ 22 ส.ค. 2566
70 ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลขั้นสูง พย.ม. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน

-

โครงการพิเศษฯ 10 ต.ค. 2565
71 ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 27 ก.ย. 2565
72 อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
73 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 12 ต.ค. 2565
74 อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 25 ต.ค. 2565
75 อาจารย์สะบาย ยีสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
76 ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
77 อาจารย์ศิรินทรา ด้วงใส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
78 อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
79 อาจารย์ชุติมา รอดเนียม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน, การประเมินโครงการ, การประเมินผลกระทบสุขภาพ

โครงการพิเศษฯ 14 ธ.ค. 2565
80 อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการวิธีพิจารณาคดีความแพ่งและอาญา

โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2566
81 อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

- กฎหมายนิติกรรมสัญญา
- กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
- กฎหมายเอกเทศสัญญา
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2566
82 ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

-

โครงการพิเศษฯ 21 ก.ค. 2566
83 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม สำนักวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง, กฎหมายมหาชน

โครงการพิเศษฯ 6 ก.ย. 2566
84 ผศ.สิริโสภา จุนเด็น สำนักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและโปรเชฟ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก การผลิตไอศกรีม และการแกะสลักผักและผลไม้

โครงการพิเศษฯ 21 ต.ค. 2565
85 อาจารย์สุพิชา วิไลศรี สำนักวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
86 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและโปรเชฟ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

1) วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Culinary Science)
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (Meat Science and technology)
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product development)
4) เคมีอาหาร (Food Chemistry)

โครงการพิเศษฯ 20 มิ.ย. 2566
87 อาจารย์ณัฐณิชา พูลช่วย สำนักวชิาเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม - - โครงการพิเศษฯ 5 ก.ย. 2566
88 ผศ.ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
89 สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 7 พ.ย. 2565
90 ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ - - โครงการพิเศษฯ 22 พ.ย. 2565
91 อาจารย์ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ - - โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
92 ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 16 พ.ย. 2565
93 อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

โลหิตวิทยาของสัตว์ การวินิจฉัยปรสิตในเลือดของสัตว์ปีก

โครงการพิเศษฯ 11 ม.ค. 2566
94 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 2 ก.พ. 2566
95 อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 6 ธ.ค. 2565
96 อาจารย์ ดร.น.สพ.เดชธชัย เกตุพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

พยาธิชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล, พยาธิชีววิทยา และ พยาธิสรีรวิทยา, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ

โครงการพิเศษฯ 1 เม.ย. 2566
97 ผศ.ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

PCR-based detection and diagnosis, Phylogenetic analysis

โครงการพิเศษฯ 21 เม.ย. 2566
98 อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 11 พ.ค. 2566
99 อาจารย์ศศิ วิมล วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

-

โครงการพิเศษฯ 11 ส.ค. 2566
100 อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริหารธุรกิจ -

การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์ชาติ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อการตลาด

โครงการพิเศษฯ 22 พ.ย. 2565
101 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริหารธุรกิจ โครงการพิเศษฯ 15 พ.ย. 2565
102 อาจารย์ บิชวา พรากาช ภาตตาไร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 8 พ.ย. 2565
103 ดร.ทพ.ไอริน ศิริสุนทร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตกรรมคลินิก -

-

โครงการพิเศษฯ 9 ธ.ค. 2565
Top