งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
UKPSF
แบบฟอร์ม
UKPSF
Collaborate Tools สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
งานวิจัยในชั้นเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur
W3.CSS
card_tragarnta.jpg

ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
view [1] calendarcilt [29 พ.ค. 2566] newupload
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
view [6] calendarcilt [29 พ.ค. 2566] newupload
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
view [1] calendarcilt [4 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
view [4] calendarcilt [12 เม.ย. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566
view [53] calendarcilt [16 มี.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
view [61] calendarcilt [16 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
view [57] calendarcilt [15 มี.ค. 2566]
ข่าวทั้งหมด>>>>

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

WFH
WFH
WFH
WFH
WFH
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิดีโอ

gallery

อบรม การออกแบบและประเมินการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
view [13] calendarcilt [9 พ.ค. 2566]

วิดีโอทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด navcur
1. แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์ (ผ่านระบบ Doms) [84] [24 ม.ค. 2566]
2. แบบประเมินการสอน สำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับกรรมการ) [69] [20 ม.ค. 2566]
3. แบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับนักศึกษา) [63] [20 ม.ค. 2566]
4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [71] [19 ม.ค. 2566]
5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1062] [29 ม.ค. 2564]
6. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [916] [4 ม.ค. 2564]
7. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) [632] [9 ส.ค. 2562]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด


เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top