การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
รุ่นที่ 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา
Principal Fellow (0 คน)
Senior Fellow (6 คน)
1 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
3 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 ผศ.ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
6 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Fellow (54 คน)
1 ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3 ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
4 รศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
6 อาจารย์ณัฐพนธ์ ทรงนาคา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7 รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8 ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
9 ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
10 ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
11 ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12 ผศ.ศรุดา คุระเอียด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
13 ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์
14 ผศ.ดร.สาลินี ไชยกูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
15 อาจารย์ วิรัมภา ตั้งไล่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
16 ผศ.นพ. ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
17 อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์
18 อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
19 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
20 รศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
22 ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
23 ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
24 รศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
25 รศ.ดร.กิ่งกาญจน์​ บรรลือพืช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
26 ผศ.สิริรักษ์ มู่เก็ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
27 ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
29 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
30 อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
31 รศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาการจัดการ
32 ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
33 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
34 ผศ.เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
35 ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
36 ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
37 อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ
38 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
39 อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
40 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ
41 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
42 รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
43 รศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
44 ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
45 รศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
46 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
47 ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
48 อาจารย์นิธิมา หนูหลง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
49 ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
50 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
51 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
52 ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
53 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
54 อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ