ความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตร


เริ่มกระบวนการ W/=รอส่งจากสำนักวิชา W1/=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย E/ครั้งที่ = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข S/ครั้งที่ = ส่งไป สป.อว. แล้ว A1/ครั้งที่ = หัวหน้าฝ่าย A2/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการกลุ่ม
A3/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการสำนัก A4/ครั้งที่ = รองปลัดกระทรวง P= พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จบกระบวนการ


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
(เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
(กดที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลด เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
พ.ศ.หน้าปก ปีที่รับนักศึกษา สภาวิชาการ สภา มวล. W/ W1/ E/ S/ A1/ A2/ A3/ A4/ P สภาวิชาชีพรับทราบ หมายเหตุ รายละเอียดการรับทราบ
ปริญญาตรี
1 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค)
2567 2567 คลิก
2 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค)
2567 2567 คลิก
3 25500231104905 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563)
2563 2563 คลิก
4 - กลุ่มวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
2565 2565 คลิก
5 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 ก.พ. 2564)
2562 2562 คลิก
6 25610234000848 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 W/4 รอส่งจากสำนักวิชาตีกลับ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566 คลิก
7 25590231100618 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 W1/3 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566 คลิก
8 รอรหัส ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
2566 2566 S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566 คลิก
9 25540231102367 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 คลิก
10 25490231105152 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2563 คลิก
11 25620231100175 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 คลิก
12 25620231100625 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2563 คลิก
13 25620231100627 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คลิก
14 25490231105038 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 คลิก
15 25490231105084 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2563 2563 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 คลิก
16 25630231100023 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2563 2563 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 คลิก
17 25490231105117 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2564 คลิก
18 25490231105073 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คลิก
19 25640234000155 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คลิก
20 25490231104307 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คลิก
21 25640234000302 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 คลิก
22 25490231105051 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 คลิก
23 25500231104894 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 คลิก
24 25490231105027 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 ต.ค. 2564)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 คลิก
25 25450231101772 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 คลิก
26 25490231105095 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 คลิก
27 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 คลิก
28 25620231100095 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 คลิก
29 25490231108392 เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2564 คลิก
30 25610234000736 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 9 ก.ค. 2565)
2561 2561 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 คลิก
31 25490231104274 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 คลิก
32 25630234000986 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 คลิก
33 25490231105141 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 คลิก
34 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 คลิก
35 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 คลิก
36 25640234000673 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 คลิก
37 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 คลิก
38 25530231102838 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 คลิก
39 25500231105298 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 คลิก
40 25620234001042 นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 12 พ.ย. 2565)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 คลิก
41 25630234001054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 คลิก
42 25450231101783 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 คลิก
43 25490231104318 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 คลิก
44 25490231105062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 คลิก
45 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบไตรภาค)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 คลิก
46 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 คลิก
47 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 คลิก
48 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 คลิก
49 25500231108933 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2563 2563 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 คลิก
50 25490231105139 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 คลิก
51 25600234000858 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 คลิก
52 25610234000308 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 คลิก
53 25490231104285 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2565 คลิก
54 25490231104296 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 คลิก
55 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 คลิก
หมายเหตุ W/0 หมายถึง ยังไม่เคยส่งไประดับมหาวิทยาลัย = ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการและสภา มวล. = อยู่ในกระบวนการรับทราบจาก สป.อว. = สป.อว./สภาวิชาชีพ รับทราบแล้ว
Top