ความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตร


เริ่มกระบวนการ W/=รอส่งจากสำนักวิชา W1/=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย E/ครั้งที่ = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข S/ครั้งที่ = ส่งไป สป.อว. แล้ว A1/ครั้งที่ = หัวหน้าฝ่าย A2/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการกลุ่ม
A3/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการสำนัก A4/ครั้งที่ = รองปลัดกระทรวง P= พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จบกระบวนการ


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
(เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
(กดที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลด เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
พ.ศ.หน้าปก ปีที่รับนักศึกษา สภาวิชาการ สภา มวล. W/ W1/ E/ S/ A1/ A2/ A3/ A4/ P สภาวิชาชีพรับทราบ หมายเหตุ รายละเอียดการรับทราบ
ปริญญาตรี
1 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค)
2567 2567 คลิก
2 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค)
2567 2567 คลิก
3 25500231104905 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563)
2563 2563 คลิก
4 - กลุ่มวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
2565 2565 คลิก
5 - กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
2567 2567 คลิก
6 25620231100175 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 คลิก
7 25490231105141 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 คลิก
8 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568 คลิก
9 25490231105117 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568 คลิก
10 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568 คลิก
11 25490231108392 เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 คลิก
12 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 ก.พ. 2564)
2562 2562 คลิก
13 25640234000673 เทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566 คลิก
14 25620231100095 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566 คลิก
15 25450231101772 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566 คลิก
16 25490231104285 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566 คลิก
17 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566 คลิก
18 25660234001024 ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566 คลิก
19 25490231105051 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566 คลิก
20 25490231105095 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
21 25630231100023 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
22 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
23 25600234000858 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
24 25640234000302 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
25 25630234000986 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
26 25450231101783 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
27 25490231104318 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
28 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
29 25490231105073 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
30 25490231105084 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
31 25640234000155 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
32 25490231104307 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
33 25500231104894 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
34 25500231105298 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
35 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
36 25610234000848 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 คลิก
37 25490231105152 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2567 คลิก
38 25620234001727 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 คลิก
39 25490231105038 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2567 คลิก
40 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568 S/1 สป.อว. เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 คลิก
41 25530231102838 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 คลิก
42 25490231105139 เทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
43 25630234001054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
44 25490231105062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
45 25620231100625 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
46 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
47 รอรหัส รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
48 25620231100627 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
49 25490231104296 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
50 25490231104274 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 คลิก
51 25500231108933 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 คลิก
52 25490231105027 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 ต.ค. 2564)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 คลิก
53 25610234000736 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 9 ก.ค. 2565)
2561 2561 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 คลิก
54 25620234001042 นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 12 พ.ย. 2565)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 คลิก
55 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบไตรภาค)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 คลิก
56 25610234000308 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 คลิก
57 25590231100618 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566 คลิก
หมายเหตุ W/0 หมายถึง ยังไม่เคยส่งไประดับมหาวิทยาลัย = ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการและสภา มวล. = อยู่ในกระบวนการรับทราบจาก สป.อว. = สป.อว./สภาวิชาชีพ รับทราบแล้ว
Top