การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up


ชื่อกิจกรรม การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up
เนื้อหาโดยสังเขบ

การประชุม Teaching  Learning Colloquium : UKPSF Wrap up โดยเชิญผู้เข้าร่วมที่ผ่านการอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) เข้าร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธาน

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 27 ธ.ค. 2560 / 14.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770 อีเมล panicha.sp@wu.ac.th
ภาพกิจกรรมTop