อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560


ชื่อกิจกรรม อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 1 (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”

 

วิทยากร

Kathy Wright, FHEA, Associate Head of Academic and Professional Development and Andy Hudson, Higher Education Academy Consultant

วันที่จัด/เวลา 27-30 พ.ย. 2560 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3790 อีเมล kprimpra@wu.ac.th
ภาพกิจกรรมTop