บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”


ชื่อกิจกรรม บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”
เนื้อหาโดยสังเขบ

บรรยายเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]”

ลงทะเบียน คลิก

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่จัด/เวลา 30 ส.ค. 2560 / 13.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ
ภาพกิจกรรมTop