สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2567
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Soft Skills Assessment วันที่ 8 ก.พ. 2566

(เพิ่มเติม..)

8 ก.พ. 2567 (9.00-16.00)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

2

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการออกข้อสอบ MCQ การทำตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วันที่ 30 ม.ค. 2566

(เพิ่มเติม..)

30 ม.ค. 2567 (9.00-12.00)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

3

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการสร้างข้อสอบอัตนัย อัตนัยประยุกต์ และการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 23 ม.ค. 2566

(เพิ่มเติม..)

23 ม.ค. 2567 (9.00-12.00)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

4

The Pre-UKPSF Self-study course

(เพิ่มเติม..)

31 ธ.ค. 2566 (-)

-

ดูผล

5

อบรม หลักสูตร "การเขียนแผนการสอน" (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) วันที่ 26 ธ.ค. 2566

(เพิ่มเติม..)

26 ธ.ค. 2566 (9.00-13.00)

ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ยังไม่สรุปผล

6

อบรม หลักสูตร University Transformation through Lifelong Learning, case study at Chiang Mai University วันที่ 12 ธ.ค. 2566

(เพิ่มเติม..)

12 ธ.ค. 2566 (9.00-12.00)

Zoom

ยังไม่สรุปผล

7

KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 22 พ.ย. 2566

(เพิ่มเติม..)

22 พ.ย. 2566 (13.30-15.30)

ห้อง ST 203 อาคารเรียนรวม 6

ดูผล

8

อบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก วันที่ 8 พ.ย. 2566

(เพิ่มเติม..)

8 พ.ย. 2566 (13.30-16.00)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล

9

อบรม หลักสูตร การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 1 พ.ย. 2566

(เพิ่มเติม..)

1 พ.ย. 2566 (13.30-15.30)

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล


ค้นพบ 9 รายการ

Top