NO GIFT NO POLICY


ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส

เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำงบประมาณ 2567 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

Top