ปฏิทิน/รายงานการประชุมค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ปี

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
Top