ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 4 มิ.ย. 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 ถึง 16:30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และนางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 37 คน

การอบรมเน้นการใช้งานระบบ TQF ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ซึ่งเป็นการอบรมนี้ช่วยให้อาจารย์และผู้ดูแลหลักสูตรเข้าใจถึงการใช้งานระบบใหม่อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ เพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[95] [5 มิ.ย. 2567]

Top