ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 วันที่ 31 พ.ค. 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการอบรมเป็นสองรอบ คือรอบเช้า (09.00-12.00 น.) และรอบบ่าย (13.30-16.30 น.) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมแต่ละรอบจำนวน 40 คน. การอบรมนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และนางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร

การอบรมเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารงานหลักสูตร TQF ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ โดยมุ่งเน้นการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร นอกจากนี้ยังช่วยให้อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ประสานงานหลักสูตรสามารถติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[98] [5 มิ.ย. 2567]

Top