ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์ผู้สมัครที่จะขอรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF วันที่ 23 พ.ค. 2567

ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์ผู้สมัครที่จะขอรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนเป็นวิทยากร การอบรมนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 35 คน

การอบรมเน้นการแนะนำเกณฑ์มาตรฐานใหม่ UK Professional Standards Framework (UKPSF) 2023 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรับรองคุณภาพการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้มีการแนะนำวิธีการเขียน Application Fellow ซึ่งเป็นเอกสารที่อาจารย์ต้องจัดทำเพื่อขอรับการรับรองการสอนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด การอบรมครั้งนี้ช่วยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงและเสริมสร้างคุณภาพการสอนของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
[177] [24 พ.ค. 2567]

Top