ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง วันที่ 21 พ.ค. 2567

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13:30 ถึง 16:30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทาง Zoom ภายใต้หัวข้อ แนะนำมิติ UKPSF 2023 และการเขียน application Fellow สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนเป็นวิทยากร

การอบรมมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในปี 2023 สำหรับการพัฒนาและการรับรองความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของอาจารย์ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมและการเขียน Application Fellow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินคุณภาพการสอน มีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน
[96] [24 พ.ค. 2567]

Top