ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 2 พ.ค. 2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 ถึง 16:00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก การอบรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ WU e-Learning ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

การอบรมมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างรุกเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[130] [24 พ.ค. 2567]

Top