เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ "ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. 


รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าฟังผ่าน Zoom ได้ที่ https://forms.gle/uPDfqNeg2KRp7DbCA
หรือ รับชมผ่าน Facebook Thai GE Network: https://www.facebook.com/GENetworkThailand
------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai GE Network หรือ 02-849-4653
[100] [14 พ.ค. 2567]

Top