ศคร. ร่วมกับ ศทท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การบันทึกข้อมูลเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบ TQF ที่พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน และคุณสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะการใช้งานระบบ TQF ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อการบันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด การอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คนจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทางศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้วสำหรับคำแนะนำที่มีค่าในการพัฒนาระบบ TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และคุณสุภาพร ทองจันทร์ ร่วมกับคุณมานิต จิตต์ประไพย นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยพัฒนาและปรับปรุงระบบ TQF  ให้มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้งรองรับการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรในอนาคต


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[116] [14 พ.ค. 2567]

Top