ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การเขียนแผนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565"

ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 12:00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การเขียนแผนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนเป็นวิทยากร
การอบรมได้มุ่งเน้นทบทวนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ Outcome-Based Education (OBE) และการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในปี พ.ศ. 2565 การเตรียมข้อมูลสำหรับการเขียนแผนการสอน ความสำคัญและองค์ประกอบของแผนการสอน พร้อมทั้งการเขียนแผนการสอนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การอบรมได้นำเสนอ "Course Design Evaluation Checklist" เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ course syllabus ที่ออกแบบ มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 44 คน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสนใจและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก[192] [8 พ.ค. 2567]

Top