กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP1: การใช้ Chat GPT เพื่อการวางแผนการสอน วันที่ 20 มิ.ย. 2567


ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน EP1: การใช้ Chat GPT เพื่อการวางแผนการสอน วันที่ 20 มิ.ย. 2567
เนื้อหาโดยสังเขบ

EP1: การใช้ Chat GPT เพื่อการวางแผนการสอน

หัวข้อย่อย

- สืบค้นเนื้อหาการสอน Course outline/Syllabus

- การออกแบบลำดับขั้นตอนการจัดการสอน

- แนะนำออกแบบการสอน การวัดประเมิน ตามหลักการ Constructive alignment

- สร้างข้อสอบปรนัย/อัตนัยและเฉลย

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอ

วันที่จัด/เวลา 20 มิ.ย. 2567 / 13.30-15.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย
ลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ 73770
ภาพกิจกรรมTop