ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2566
21 มิถุนายน

ครั้งที่ 6/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 12 มิ.ย. 2566

19 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 10 ก.ค. 2566

16 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 ส.ค. 2566

20 กันยายน

ครั้งที่ 9/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 11 ก.ย. 2566

18 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 9 ต.ค. 2566

15 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 พ.ย. 2566

20 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 12 ธ.ค. 2566

ติดต่อสอบถาม โทร.73771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2566
7 มิถุนายน

ครั้งที่ 6/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 พ.ค. 2566

5 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 21 มิ.ย. 2566

3 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 19 ก.ค. 2566

6 กันยายน

ครั้งที่ 9/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 ส.ค. 2566

4 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 20 ก.ย. 2566

1 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 18 ต.ค. 2566

6 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2566
@ห้องประชุม 4 อาคาร ศกพ.มวล. ชั้น 9 อาคาร C เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 22 พ.ย. 2566

ติดต่อสอบถาม โทร.73791

ประชุม ศนร. ปี 2566

ติดต่อสอบถาม โทร.77041

Top