ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2567
20 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2566
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 12 ธ.ค. 2566

17 มกราคม

ครั้งที่ 1/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 3 ม.ค. 2567

21 กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 2/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 ก.พ. 2567

20 มีนาคม

ครั้งที่ 3/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 มี.ค. 2567

17 เมษายน

ครั้งที่ 4/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 3 เม.ย. 2567

15 พฤษภาคม

ครั้งที่ 5/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 1 พ.ค. 2567

9 มิถุนายน

ครั้งที่ 6/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 5 มิ.ย. 2567

17 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 3 ก.ค. 2567

21 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 ส.ค. 2567

18 กันยายน

ครั้งที่ 9/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 4 ก.ย. 2567

16 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 2 ต.ค. 2567

20 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 พ.ย. 2567

18 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 4 ธ.ค. 2567

ติดต่อสอบถาม โทร.77042 คุณวิศวียา เนาวนัติ

คณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ปี 2567
3 มกราคม

ครั้งที่ 1/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 20 ธ.ค. 2566

7 กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 2/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 ม.ค. 2567

6 มีนาคม

ครั้งที่ 3/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 21 ก.พ. 2567

3 เมษายน

ครั้งที่ 4/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 20 มี.ค. 2567

1 พฤษภาคม

ครั้งที่ 5/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 เม.ย. 2567

5 มิถุนายน

ครั้งที่ 6/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 22 พ.ค. 2567

3 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 19 มิ.ย. 2567

7 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 24 ก.ค. 2567

4 กันยายน

ครั้งที่ 9/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 21 ส.ค. 2567

2 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 18 ก.ย. 2567

6 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 23 ต.ค. 2567

4 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 20 พ.ย. 2567

ติดต่อสอบถาม คุณนฤมล ศรีรัตน์ โทร.73791 หรือ คุณมันฑณา ปรีชาติวงศ์ โทร.77043

ประชุม ศคร. ปี 2567

ติดต่อสอบถาม โทร.77041

Top