ปฏิทินการประชุม

สภาวิชาการ ปี 2567
17 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 3 ก.ค. 2567

21 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 ส.ค. 2567

18 กันยายน

ครั้งที่ 9/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 4 ก.ย. 2567

16 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 2 ต.ค. 2567

20 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 6 พ.ย. 2567

18 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2567
@ห้องประชุมช่อประดู่ และระบบ Zoom Meeting เวลา 13.00-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 4 ธ.ค. 2567

ติดต่อสอบถาม โทร.77042 คุณวิศวียา เนาวนัติ

คณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ปี 2567
17 กรกฎาคม

ครั้งที่ 7/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 4 ก.ค. 2567

21 สิงหาคม

ครั้งที่ 8/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 8 ส.ค. 2567

18 กันยายน

ครั้งที่ 9/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 5 ก.ย. 2567

16 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 3 ต.ค. 2567

20 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 7 พ.ย. 2567

18 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2567
@ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D เวลา 13.30-16.30 น.
>>วันสุดท้ายของการส่งวาระ 5 ธ.ค. 2567

ติดต่อสอบถาม คุณนฤมล ศรีรัตน์ โทร.73791 หรือ คุณมันฑณา ปรีชาติวงศ์ โทร.77043

ประชุม ศคร. ปี 2567

ติดต่อสอบถาม โทร.77041

Top