เอกสารดาวน์โหลด


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่อภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Steering Committee on English as a Medium of Instruction: EMI) สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 [74] [7 มิ.ย. 2567]
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โครงสร้างการสั่งการและกำกับหน่วยงาน ลงวันที่ 31 พ.ค. 2567 [106] [4 มิ.ย. 2567]
3. AI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [143] [14 พ.ค. 2567]
4. ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2024 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [626] [22 มี.ค. 2567]
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี [391] [24 พ.ย. 2566]
6. รายนามกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [376] [24 พ.ย. 2566]
7. รูปแบบการเขียนการอ้างอิง APA style version 7 (ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [2021] [3 ก.พ. 2566]
8. แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์ (ผ่านระบบ Doms) [474] [24 ม.ค. 2566]
9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [518] [19 ม.ค. 2566]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [480] [3 ม.ค. 2566]
11. ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย Submit Application UKPSF ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [705] [3 ม.ค. 2566]
12. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [408] [29 ธ.ค. 2565]
13. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผลประเมินการสอนของพนักงานตำแหน่งทางวิชาการ โดยนักศึกษา พ.ศ.2564 [486] [7 พ.ย. 2565]
14. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1912] [1 ก.พ. 2564]
15. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1582] [29 ม.ค. 2564]

ค้นพบ 74 รายการ

Top