เอกสารดาวน์โหลด


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี [23] [24 พ.ย. 2566]
2. รายนามกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [42] [24 พ.ย. 2566]
3. รูปแบบการเขียนการอ้างอิง APA style version 7 (ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [242] [3 ก.พ. 2566]
4. แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์ (ผ่านระบบ Doms) [192] [24 ม.ค. 2566]
5. แบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับนักศึกษา) [182] [20 ม.ค. 2566]
6. แบบประเมินการสอน สำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับกรรมการ) [260] [20 ม.ค. 2566]
7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [199] [19 ม.ค. 2566]
8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [195] [3 ม.ค. 2566]
9. ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย Submit Application UKPSF ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [312] [3 ม.ค. 2566]
10. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [167] [29 ธ.ค. 2565]
11. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผลประเมินการสอนของพนักงานตำแหน่งทางวิชาการ โดยนักศึกษา พ.ศ.2564 [233] [7 พ.ย. 2565]
12. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1563] [1 ก.พ. 2564]
13. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1226] [29 ม.ค. 2564]
14. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [1029] [4 ม.ค. 2564]
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.2563 [818] [9 พ.ย. 2563]

ค้นพบ 72 รายการ

Top