1. แบบฟอร์มใบนำวาระ สำหรับจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอที่ประชุม 2. แบบฟอร์ม ประกาศสำหรับจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 3. แบบฟอร์ม คำสั่งสำหรับจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 4. แบบฟอร์มคำร้อง 5. คู่มือ