เลือกสำนักวิชา  เลือกสถานะการรับทราบ 

ความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว.

ลำดับ หลักสูตร รายละเอียดการรับทราบหลักสูตร สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. ปัจจุบัน

ทั้งหมด 0 รายการ : 1 หน้า 1

หมายเหตุ สถานะการพิจาณาโดย สป.อว.
1. W=รอส่งจากสำนักวิชา
2. W1=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย
3. S/ครั้งที่(Date) = ส่งไป สป.อว. แล้ว (เมื่อวันที่)
4. E/ครั้งที่(date) = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
5. A1/ครั้งที่(date) = หัวหน้าฝ่าย (ตรวจสอบ)
6. A2/ครั้งที่(date) = ผู้อำนวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ)
7. A3/ครั้งที่(date) = ผู้อำนวยการสำนัก (ตรวจสอบ)
8. A4/ครั้งที่(date) = รองเลขาธิการ (ตรวจสอบ)
9. P(date) = พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
Top