ความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตร

เริ่มกระบวนการ >> W/=รอส่งจากสำนักวิชา >> W1/=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย >> S/ครั้งที่ = ส่งไป สกอ.แล้ว >> E/ครั้งที่ = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข >> A1/ครั้งที่ = หัวหน้าฝ่าย >> A2/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการกลุ่ม >> A3/ครั้งที่ = ผู้อำนวยการสำนัก >> A4/ครั้งที่ = รองเลขาธิการ >> P= พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว >> จบกระบวนการ

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 4 เม.ย. 2567

ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
(เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
(กดที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลด เล่มรายละเอียดหลักสูตร)
พ.ศ.หน้าปก ปีที่รับนักศึกษา สภาวิชาการ สภา มวล. W/ W1/ E/ S/ A1/ A2/ A3/ A4/ P สภาวิชาชีพรับทราบ หมายเหตุ
ปริญญาตรี
1 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค)
2567 2567
2 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 (หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค)
2567 2567
3 25500231104905 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563)
2563 2563
4 - กลุ่มวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565
2565 2565
5 - กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
2567 2567
6 25620231100175 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567
7 25490231105141 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567
8 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568
9 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2568)
2568 2568
10 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 ก.พ. 2564)
2562 2562
11 25640234000673 เทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566
12 25620231100095 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566
13 25450231101772 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2566
14 25490231104285 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566
15 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566
16 25660234001024 ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566
17 25490231105051 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566
18 25490231105095 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
19 25630231100023 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
20 25530231102838 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22 25600234000858 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
23 25640234000302 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
24 25630234000986 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
25 25450231101783 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
26 25490231104318 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
28 25490231105073 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
29 25490231105084 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
30 25640234000155 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
31 25490231104307 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
32 25500231104894 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
33 25500231105298 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
34 25500231108933 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
35 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
36 25610234000848 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566
37 25490231105152 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2567
38 25620234001727 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 S/1 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567
39 25490231105139 เทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
40 25630234001054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
41 25490231105062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
42 25620231100625 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
43 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
44 รอรหัส รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
45 25620231100627 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
46 25490231104296 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
47 25490231105038 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
48 25490231104274 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2567)
2567 2567 A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567
49 25490231105117 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2564
50 25490231105027 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 ต.ค. 2564)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564
51 25490231108392 เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2564
52 25610234000736 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 9 ก.ค. 2565)
2561 2561 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564
53 25620234001042 นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 12 พ.ย. 2565)
2562 2562 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564
54 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบไตรภาค)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565
55 25610234000308 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2565 2565 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565
56 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565
57 25590231100618 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2564 2564 P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566
หมายเหตุ W/0 หมายถึง ยังไม่เคยส่งไประดับมหาวิทยาลัย