ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSFหมายเหตุ หากต้องการหยุด ให้นำ Mouse ไปวางที่แบนเนอร์

ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF

รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
ระดับ : Senior Fellow @ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธิตินัทธ์ ด้วงชาน
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์ลัลมุนมาวี แคชแชป
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์วสุชน รักษ์ประชาไท
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์สิทธิพงค์ จงไกรจักร
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ทั้งหมด
Top