ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSFหมายเหตุ หากต้องการหยุด ให้นำ Mouse ไปวางที่แบนเนอร์

ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF

อาจารย์กรกฎ คำแหง
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปรีดา โพธิ์ถาวร
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์พัชรา พยัคฆา
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์สันติพงศ์ แก้วนรา
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กันตพงศ์ ศรีเมือง
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์อรรถพร บัวชื่น
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ทั้งหมด
Top