สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง


รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Senior Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา สาขาวิชา หลักสูตร ความเชี่ยวชาญ รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง
1 รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Tropical Medicine, Pathology and Pathogenesis of Malaria โครงการพิเศษฯ 14 พ.ย. 2566
2 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ -

พยาธิชีววิทยา

โครงการพิเศษฯ 4 พ.ค. 2565
3 รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 1. Antibody and Immunoassay
2. Natural Products and Phytochemical analysis
3. Green extraction and analysis
4. Plant tissue culture
1 21 ธ.ค. 2565
4 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ 1. Pharmaceutical technology for nanoparticle production
2. Nanosuspension formation using co-grinding technique
1
5 รศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข :
- Molecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
- Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
2 3 ต.ค. 2565
6 รศ.ดร.นฤมล มาแทน
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีอาหาร

1 ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antimicrobial products)
2 การต้านทานเชื้อราบนไม้ (Wood protection)
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
4 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)

3 1 ก.ย. 2565
7 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : เทคโนโลยีชีวภาพพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2 14 พ.ค. 2563
8 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 1 24 มี.ค. 2563 (Senior Fellow)
9 ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3. Group support system
4. ระบบสารสนเทศสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. การใช้เทคโนโลยี Augmented reality ในงานห้องสมุดและ การศึกษา
1
10 รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 13 ก.ค. 2564
11 ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืน การจัดบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรและชุมชน และระบบปฏิบัติการห้องสมุดอัตโนมัติ 2 9 มี.ค. 2563
12 อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ระบบสารสนเทศบริหารการผลิต, การจัดการโครงการ 3 23 ก.ค. 2563
13 รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม Life Cycle Assessment; Environmental Modeling 1
14 ผศ.ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
15 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลไกการเกิดพิษเชิงโมเลกุลของสารพิษในสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการ 1 17 พ.ค. 2562
16 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Free Radical Biology and Medicine, Neurosciences, Alzheimers, disease 1
17 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Antioxidant and Free Radical Biology in Medicine, Immuno-modulation of Natural Products, Molecular Immunology 1
18 รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ Malaria and Biochemistry 1 21 ธ.ค. 2565
19 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2561
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 1 24 ก.พ. 2566
20 ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 4 25 ม.ค. 2564
21 รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2 8 ก.พ. 2564
22 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2 4 พ.ย. 2562
23 ผศ.ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

 แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : กายวิภาคศาสตร์, กายภาพบำบัดในภาวะระบบประสาท

4 29 เม.ย. 2564
24 รศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การแพทย์, กายภาพบำบัด 2 22 ม.ค. 2563
25 ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2 27 ก.พ. 2563
26 ผศ.ดร.นุรดีนา จารง
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 3 1 พ.ย. 2566
27 รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : โรคติดเชื้อเขตร้อน, โรคติดต่อโดยแมลง, การติดเชื้อปรสิต, โรคมาลาเรียและโปรโตซัว, การวิจัยจากงานประจำ (R2R), ระเบียบวิธีวิจัย, การใช้สถิติอย่างง่ายในการทำวิจัย, การทำวิจัยในโรงพยาบาล, การวิจัยในหน่วยงานสาธารณสุข 2 6 พ.ค. 2563
28 รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 3 11 พ.ค. 2563
29 อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

โครงการพิเศษฯ 27 ก.ย. 2564
30 ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

Hematology

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2565
31 รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โครงการพิเศษฯ 12 ธ.ค. 2565
32 ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การออกแบบภายใน -

Product Design & Furniture Design & Decorative

โครงการพิเศษฯ 1 พ.ย. 2566
33 รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม -

-

โครงการพิเศษฯ 13 พ.ย. 2566
34 รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ : การพัฒนาชุมชน, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, วิทยาศาสตร์อาคาร, สภาวะสบาย, การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 15 มิ.ย. 2563
35 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2 9 พ.ย. 2563
36 ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1
37 ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2 21 ม.ค. 2563
38 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2564
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม : Concrete structures, Composite materials, Construction innovation, Strengthening of concrete structures. 4 15 พ.ย. 2565
39 รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : การออกแบบและจัดสร้างระบบควบคุมและเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์/ไมโครโปรเซสเซอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : การออกแบบและสร้างระบบโดยใช้ชิพกลุ่ม FPGA/CPLD โดยใช้ภาษา VHDL
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ภาพพื้นฐานและภาพโครงสร้างแบบ CSG (Rendering Algorithms)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : การพัฒนากระบวนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานการควบคุมระบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Process Control)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ : Computer Interfacing
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Computer Applications in Physics Experiments
โครงการพิเศษฯ 9 มี.ค. 2564
40 รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า 4 27 เม.ย. 2564
41 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิจัยและพัฒนา : Assesson Lead Assessor, Training Course, ด้านรมควันขาหมู ไก่ ปลา 2 27 มี.ค. 2563
42 ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ : filter design, circuit synthesis and analog-digital signal processing 2 16 เม.ย. 2563
43 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 2 21 พ.ค. 2563
44 ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมเคมี : Biochemical Engineering, Bioenergy, Bioprocess Design, Bioproduct, Bioreactor Scale-up โครงการพิเศษฯ 16 มิ.ย. 2563
45 อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : Object-Oriented Software Engineering, Requirements Engineering วิศวกรรมความต้องการ การจัดทำเอกสารความต้องการระบบสารสนเทศ การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์ Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
2. วิจัยและพัฒนา : Requirements Engineering วิศวกรรมความต้องการ, การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์, Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
2 18 มิ.ย. 2563
46 รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2562
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ทางด้าน เช่น กลศาสตร์ อากาศพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ เป็นต้น
2. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : ทดสอบตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี (XRD XRF และ TXRF)
3. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : พัฒนาแบบจำลองอะตอมและโมเลกุลเพื่อการเรียนการสอน
4. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : ออกแบบบทเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ร่วมสมัยทางด้านฟิสิกส์ยุคใหม่ เช่น บทเรียนห้องปฏิบัติการทางไกล บทเรียนกับการทดลองแนววิทยาศาสตร์พลเมือง เป็นต้น
5. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การทดสอบด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี (XRD XRF และ TXRF)
6. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : การทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ด้วยอุโมงค์ลมอัตราเร็วต่ำ
7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การวิจัยในห้องเรียนและการวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา
2 15 พ.ย. 2565
47 ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา 4 27 เม.ย. 2564
48 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา : วิเคราะห์ทางสถิติชีววิทยา, Population genetics, Animal Behavior 2 9 ธ.ค. 2562
49 รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : Inorganic Synthesis and Electrochemistry 2 23 ธ.ค. 2562
50 รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง/ระบบประมวลผล Web Services/Data Science/Business Intelligence/Advanced Analytics/Deep Learning
2. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี : STEM Education/PBL/Inquiry Based Learning GLOBE/Wholistic Approach in Teaching/Learning
3. วิจัยและพัฒนา : Marine Research/Field Sensors/ระบบ GIS ขั้นสูงและระบบประมวลผล GGIS/Ecoinformatics/Biodiversity Database/Ecoinformatics/วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงคำนวณ/IoT/Smart Tourism/Precision Farming
4. การโรงแรม/การท่องเที่ยว : Tourism Informatics/Ecosystem Restoration/Ecosystem Monitoring/Coral Reefs/Marine Tourism
5. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์ : Smart-Precision Farming/Smart-Precision Aquaculture/Sensors/Internet of Things/Agritronics
6. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : Advanced Analytics/Cloud Computing in Mosquito database/Smart Health-Home/Geocomputing GIS
2 12 ก.พ. 2563
51 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มานุษวิทยา มานุษยวิทยาประยุกต์ วัฒนธรรมชายขอบ วัฒนธรรมศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ ชาติพันธุ์วรรณา 1
52 ผศ.จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Asst.Prof.Junifer Leal Bucol) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน : Radio and TV prooduction
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  : Teaching English for young learners
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : Computer Assisted Language Teaching
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : Teaching English as Second Language

โครงการพิเศษฯ 30 มี.ค. 2564
53 ผศ.พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พหุภาษา 3 28 เม.ย. 2563
54 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 1 ต.ค. 2561
55 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1. การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
2. สารสนเทศทางสุขภาพ
3. สารสนเทศทางการพยาบาล
4. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
5. การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
1 19 ก.พ. 2562
56 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 4 พ.ย. 2562
57 รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การจัดการสอนแบบ PBL
3. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลครอบครัว การบริหารการพยาบาล การสอนการพยาบาลในคลินิก
2 10 ก.พ. 2563
58 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข : การพยาบาลเด็ก, การพยาบาลครอบครัว 2 1 เม.ย. 2563
59 รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 16 เม.ย. 2563
60 ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 5 พ.ย. 2563
61 อาจารย์ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชานิติศาสตร์ 2 24 มี.ค. 2563
62 รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การบัญชี การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร : การบัญชีเพื่อการบริหาร การบัญชีต้นทุน การจัดการการเงิน การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ และการจัดการนวัตกรรม โครงการพิเศษฯ 4 ม.ค. 2564
63 ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ : การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โครงการ เศรษฐกิจการผลิต LCA 2 4 มี.ค. 2563
64 รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 1. Consumption Studies, Consumer Culture Theory, Value Creation Process in Social Network, Consumer Experience, Brand Culture, Brand Community,
2. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาระบบบริการ การสร้างตราสินค้า
2 28 ม.ค. 2563
65 อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ Human capital development, Work-Integrated Learning (WIL), and Hospitality Management 1 26 เม.ย. 2563
66 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรม/การท่องเที่ยว : Tourism Management, Service Mangement, Green Destination, Tourism in Protected Areas 2 21 พ.ค. 2563
67 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร 1
68 อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายการแพทย์ -

-

2 4 มิ.ย. 2564
69 รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัตวแพทยศาสตร์ -

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์ : การขยายพันธุ์สัตว์ พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์ การเลือกเพศ เทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจโรค พันธุกรรม
วิจัยและพัฒนา : นวัตกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ Disease marker
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ : โรคสัตว์ป่า การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า

4 19 เม.ย. 2564
70 ศ.ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 28 ม.ค. 2563
71 อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
-ได้รับการรับรอง FHEA เมื่อ พ.ศ. 2563
-ได้รับการรับรอง SFHEA เมื่อ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริหารธุรกิจ โครงการพิเศษฯ 15 พ.ย. 2565
Top