สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

เลือกระดับการได้รับการรับรอง


รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในระดับ Principal Fellow

Export to Word

Export to Excel

ลำดับ ชื่อ-สกุล สำนักวิชา สาขาวิชา หลักสูตร ความเชี่ยวชาญ รุ่น วันที่ได้รับการรับรอง
1 ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 2 29 ก.ค. 2563
Top