รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) :

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปรับปรุงมาจาก
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ปีที่สภามวล. อนุมัติ
ภาค/ปีที่เปิดสอน /
ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 4
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเล่มรายละเอียดของหลักสูตร) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ล่าสุด)

วิชาเอกคณิตศาสตร์ (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอม เลขาพันธ์
   3. ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
   4. ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
   5. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์
   2. อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
 3.Asst.Prof.Kiki Juli Anggoro
   4. ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์
   5. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
วิชาเอกภาษาไทย (เอกเดี่ยว)
   1. ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
   2. อาจารย์ ดร.ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด 
   3. อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เอกเดี่ยว)
 1.Dr.Marlon Domagco Sipe
   2. อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล
   3. อาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
วิชาเอกสังคมศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   2. อาจารย์ ดร.ชนกมลย์ คงยก
   3. อาจารย์ธงชัย พรหมจรรย์
วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
   2. อาจารย์ ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว
   3. อาจารย์นุชนารถ รอดสอาด
วิชาเอกพลศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน
   2. ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
   3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ ประดิษฐ์การ
วิชาเอกชีววิทยา (เอกเดี่ยว)
   1. อาจารย์พัชรา พยัคฆา
   2. อาจารย์อรรถพร บัวชื่น
   3. อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา
   4. ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เอก - โท)
   1. รศ.ดร.ปานจิต มุสิก
   2. ผศ.ดร.ธรรมรง เอียดคง
   3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร น้ำแก้ว
   4. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
   5. ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
   6. อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข

ผ่านสภาวิชาการ : ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ตามเล่มรายละเอียดของหลักสูตร) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ล่าสุด)

วิชาเอกคณิตศาสตร์ (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอม เลขาพันธ์
   3. ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
   4. ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
   5. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์
   2. อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
 3.Asst.Prof.Kiki Juli Anggoro
   4. ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์
   5. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
วิชาเอกภาษาไทย (เอกเดี่ยว)
   1. ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
   2. อาจารย์ ดร.ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด 
   3. อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (เอกเดี่ยว)
 1.Dr.Marlon Domagco Sipe
   2. อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล
   3. อาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
วิชาเอกสังคมศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   2. อาจารย์ ดร.ชนกมลย์ คงยก
   3. อาจารย์ธงชัย พรหมจรรย์
วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
   2. อาจารย์ ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว
   3. อาจารย์นุชนารถ รอดสอาด
วิชาเอกพลศึกษา (เอกเดี่ยว)
   1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน
   2. ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
   3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ ประดิษฐ์การ
วิชาเอกชีววิทยา (เอกเดี่ยว)
   1. อาจารย์พัชรา พยัคฆา
   2. อาจารย์อรรถพร บัวชื่น
   3. อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา
   4. ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เอก - โท)
   1. รศ.ดร.ปานจิต มุสิก
   2. ผศ.ดร.ธรรมรง เอียดคง
   3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร น้ำแก้ว
   4. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
   5. ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
   6. อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข

การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2565 วันที่ : 29 สิงหาคม 2565
การพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมครั้งที่/ปี : -
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 9/2565 วันที่ : 21 กันยายน 2565
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2565 วันที่ : 8 ตุลาคม 2565
การรับรองคุณวุฒิจาก สป.อว.
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

หมายเหตุ สถานะการพิจาณาโดย สป.อว.
1. W=รอส่งจากสำนักวิชา
2. W1=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย
3. S/ครั้งที่(Date) = ส่งไป สป.อว. แล้ว (เมื่อวันที่)
4. E/ครั้งที่(date) = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
5. A1/ครั้งที่(date) = หัวหน้าฝ่าย (ตรวจสอบ)
6. A2/ครั้งที่(date) = ผู้อำนวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ)
7. A3/ครั้งที่(date) = ผู้อำนวยการสำนัก (ตรวจสอบ)
8. A4/ครั้งที่(date) = รองเลขาธิการ (ตรวจสอบ)
9. P/1 = พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
Top