ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2561 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนตรวจพบปัญหาการดึงรายวิชาไม่ถูกต้องซึ่งสาเหตุมาจากการกำหนดบทบาทการสอนในรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้บางรายวิชาที่สอนบรรยายไม่ได้รับการประเมินการสอน ดังนั้นเพื่อให้ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ดึงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
 
1. รายชื่อผู้สอนในรายวิชาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากท่านใดไม่ได้สอนให้ลบรายชื่อออก และหากรายชื่อผู้สอนไม่ครบให้ทำการเพิ่มรายชื่อ 
2. ระบุบทบาทการสอนของผู้สอนให้ถูกต้อง ตามบทบาทการสอนที่ปฏิบัติจริง เช่น สอนแบบบรรยายหรือสอนแบบปฏิบัติ
3. ในกรณีผู้ประสานงานรายวิชาที่ไม่ได้สอน ให้เลือกเฉพาะบทบาทผู้ประสานงานรายวิชาเท่านั้น ไม่ต้องระบุประเภทการสอน
 
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเนื่องจากระบบประเมินการสอนดึงข้อมูลมาจากระบบคำร้องออนไลน์ไม่ไช่ระบบตารางสอน ซึ่งผู้มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลบทบาทการสอนของรายวิชาจะเป็นผู้ประสานงานรายวิชาเท่านั้น จึงขอให้ผู้สอนสอบถามถึงการกำหนดบทบาทการสอนต่อผู้ประสานงานรายวิชาให้ครบถ้วนในทุกวิชาที่ท่านสอน โดยกระบวนการดังกล่าวขอให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ก่อนการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 
ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่แจ้ง ทางศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจะไม่เปิดประเมินการสอนย้อนหลังในกรณีไม่มีผลประเมินการสอน เนื่องจากไม่ได้กำหนดบทบาทการสอนในระบบคำร้องออนไลน์   ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 73790 อีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th
 
คู่มือการแก้ไขข้อมูลผู้สอนในรายวิชา https://drive.google.com/file/d/1WvxFpmp5UUZDnu6W8GlDvNHyIaUGYJ1M/view?usp=sharing

[129] [10 ต.ค. 2566]

Top