ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมอบรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น.  
 
ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

[66] [2 มี.ค. 2566]

Top