ข่าวประชาสัมพันธ์

ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
[75] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
[73] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566 ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566
[48] calendarcur [3 ส.ค. 2566]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
[31] calendarcur [25 ก.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566 ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566
[57] calendarcur [7 เม.ย. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
[79] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566
[166] calendarcur [27 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
[85] calendarcur [15 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566
[96] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566
[77] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15
[124] calendarcur [29 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE  Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis
[144] calendarcur [20 ธ.ค. 2565]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566
[20] calendarcur [7 ก.ย. 2566] newupload
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2
[23] calendarcur [6 ก.ย. 2566] newupload
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566
[55] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566
[1017] calendarcur [21 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม) ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม)
[45] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
[46] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566
[88] calendarcur [29 มิ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
[57] calendarcur [27 มิ.ย. 2566]
ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่ ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่
[69] calendarcur [23 มิ.ย. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
[90] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
[74] calendarcur [4 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
[82] calendarcur [12 เม.ย. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566
[104] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
[94] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566
[137] calendarcur [20 ก.พ. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566
[77] calendarcur [3 ก.พ. 2566]
ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
[81] calendarcur [16 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566
[65] calendarcur [9 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 12/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
[66] calendarcur [13 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566
[99] calendarcur [14 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 11/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
[91] calendarcur [9 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร  e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
[134] calendarcur [17 ต.ค. 2565]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
[99] calendarcur [7 ต.ค. 2565]

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2839] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2202] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1887] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1367] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1299] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top