ข่าวประชาสัมพันธ์

ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ ศคร. จัดอบรมด้าน EMI หัวข้อ "Classroom Language (Functional Phrases & Collocations)" เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567
[52] calendarcur [22 ก.พ. 2567] newupload
ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 ศคร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567
[72] calendarcur [9 ก.พ. 2567] newupload
ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 ธ.ค. 2566
[106] calendarcur [28 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 3/2566
[115] calendarcur [22 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ศคร. จัดกิจกรรมอบรม EMI Orientation ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
[148] calendarcur [21 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 2/2566
[106] calendarcur [18 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ศคร. จัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ University Transformation through Lifelong Learning case study at Chiang Mai University ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566
[143] calendarcur [13 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศคร. จัดประชุมให้คำแนะนำขั้นตอนการ Submit Application UKPSF และขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย การ Submit Application UKPSF แก่อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
[131] calendarcur [4 ธ.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566 ศคร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 พ.ย.2566
[113] calendarcur [1 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศคร.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรสำหรับกลุ่มหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
[155] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ศคร.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
[176] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566 ศคร. จัดอบรม หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2566
[148] calendarcur [3 ส.ค. 2566]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 17 วันที่ 22-23 ก.ค. 2566
[113] calendarcur [25 ก.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรแบบทวิภาค และ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 22 พ.ค. 2566
[133] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
[131] calendarcur [29 พ.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566 ศคร. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (ภาคบรรยาย) วันที่ 4 เม.ย. 2566
[119] calendarcur [7 เม.ย. 2566]
ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วันที่ 22 มี.ค.2566
[236] calendarcur [27 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566 ศคร. จัดอบรม Curriculum Development From ELOs to Teaching & Learning & Assessment วันที่ 9 มี.ค.2566
[135] calendarcur [15 มี.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567
[42] calendarcur [8 ก.พ. 2567] newupload
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และการแสดง โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
[53] calendarcur [2 ก.พ. 2567] newupload
ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ศคร. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
[59] calendarcur [16 ม.ค. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567
[70] calendarcur [10 ม.ค. 2567]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12/2566
[96] calendarcur [18 ธ.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งพิเศษที่ 10/2566
[136] calendarcur [20 พ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11/2566
[146] calendarcur [10 พ.ย. 2566]
ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14 ศคร. จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 14
[127] calendarcur [27 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
[179] calendarcur [16 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 13
[139] calendarcur [16 ต.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566
[133] calendarcur [7 ก.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2 ศคร.จัดประชุมเรื่องการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ครั้งที่ 2
[140] calendarcur [6 ก.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566
[117] calendarcur [17 ส.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566
[1087] calendarcur [21 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
[110] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม) ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งพิเศษเดือนกรกฎาคม)
[100] calendarcur [14 ก.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ครั้งที่ 3/2566
[168] calendarcur [29 มิ.ย. 2566]
ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ศคร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
[122] calendarcur [27 มิ.ย. 2566]
ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่ ศคร. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.หาดใหญ่
[209] calendarcur [23 มิ.ย. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
[108] calendarcur [4 พ.ค. 2566]
ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
[172] calendarcur [12 เม.ย. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
[150] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 ศคร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 1/2566
[138] calendarcur [16 มี.ค. 2566]
Top